Attføring

Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det.
Arbeid gir personlig vekst, følelse av å være til nytte og en økonomisk trygghet for hver enkelt.

Et av hovedmålene med NAV-reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på passiv stønad. Viktige virkemidler for NAV er derfor gode arbeidsrettede tiltak som skal hindre utstøting fra arbeidslivet og bidra til økt sysselsetning. Som tiltaksarrangør for flere arbeidsrettede tiltak er LevaFro AS en viktig aktør i denne velferdspolitikken, og vi samarbeider tett med NAV lokal for å nå samfunnets målsetninger.

Leva Fro har per i dag tiltaksplasser ved APS og VTA. Nav Levanger og NAV Frosta står for innsøking til disse tiltakene.

ASVL eQuass    Nav

Yrkesrettet attføring handler om:

  • Å få hjelp til å finne og dyrke fram talent/egenskaper man kanskje tror man ikke har.
  • Å se muligheter i stedet for begrensninger.
  • Å se styrker fremfor svakheter.
  • vip24programmet bygger på prinsippet om at meningsfull bruk av egne ressurser er en viktig friskfaktor og kilde til styrket helse, motivasjon, mestring og arbeidsglede. Metoden kan karakteriseres som karriereveiledning eller arbeidslivsveiledning i et helseperspektiv og inkluderer hele 24 – timers mennesket. Fokus er positivt og rettet mot den enkeltes sterke sider og muligheter framfor på uhelse og begrensninger.
  • Å få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet med tilpasset oppfølging og veiledning slik at man lettere skal få og beholde jobb eller utdanning.
  • I arbeidspraksis kan du prøve deg hos en arbeidsgiver i det ordinære arbeidsmarkedet. I enkelte tilfeller, kan du også få prøve deg på en av våre interne areaner.
  • For noen blir resultatet et comeback i arbeidslivet. For andre blir det kanskje et første møte.
  • En av kjerneverdiene i vår veiledning er Empowerment, som på norsk kan oversettes til myndiggjøring.

Vi jobber ut i fra Supported Employment prinsippet som innebærer å få frem ressurser, muligheter og ferdigheter hos den enkelte arbeidssøker. Metoden er inndelt i følgende:
1. Innledende kontakt og samarbeidsavtale

2. Yrkeskartlegging og karriereplanlegging

3. Å finne jobb

4. Samarbeid med arbeidsgivere

5. Opplæring og trening på og/eller utenom arbeidsplass

Femtrinnsmodellen er utviklet av European Union of Supported Employment (EUSE) gjennom EU-prosjektet.

 

Våre ansatte anvender og er sertifisert i kartleggingsverktøyet Vip24, som kart­legger verdier, interesser og personlige pre­feranser.

Vip24
Videre er våre ansatte sertifisert for og benytter kartleggingsverktøyet ROS. ROS er et kartleggingsverktøy for de som trenger en mer grunnleggende kartlegging i forhold til arbeidsevne.

ROS

NLP/Coaching– sertifisert hos:

NLP

Våre ansatte innenfor attføring er kvalifisert fagpersonell med kompetanse og erfaring innen veiledning, karriereveiledning, Motiverende Intervju (MI), rus, helse, funksjonsvurdering og arbeidslivskunnskap. Våre ansatte har pedagogisk-, helse-, og sosial-faglig bakgrunn. Våre ansatte har i tillegg erfaring og kurs med jobbsøking, skriving av jobbsøknad og CV.