Arbeid & Utvikling

Arbeid og kvalifisering gir personlig vekst å en økonomisk trygghet for hver enkelt. Du kan få tilbud om arbeidspraksis ved en av våre avdelinger hvis du mottar en økonomisk ytelse fra NAV og fortrinnsvis tilhører Levanger eller Frosta Kommune.

Et av hovedmålene med NAV-reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på passiv stønad. Viktige virkemidler for NAV er derfor gode arbeidsrettede tiltak som skal hindre utstøting fra arbeidslivet og bidra til økt sysselsetning. Som tiltaksarrangør for flere arbeidsrettede tiltak er LevaFro AS en viktig aktør i denne velferdspolitikken, og vi samarbeider tett med NAV lokal for å nå samfunnets målsetninger.

Leva Fro har per i dag tiltaksplasser ved VTA. Nav Levanger og NAV Frosta står for innsøking til disse tiltakene.

Hva er arbeidsrettede tiltak?

Å få hjelp til å finne og dyrke fram talent/egenskaper man kanskje tror man ikke har.

Å se muligheter i stedet for begrensninger.

Å se styrker fremfor svakheter.

Vip24programmet bygger på prinsippet om at meningsfull bruk av egne ressurser er en viktig friskfaktor og kilde til styrket helse, motivasjon, mestring og arbeidsglede. Metoden kan karakteriseres som karriereveiledning eller arbeidslivsveiledning i et helseperspektiv og inkluderer hele 24 - timers mennesket. Fokus er positivt og rettet mot den enkeltes sterke sider og muligheter framfor på uhelse og begrensninger.

Å få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet med tilpasset oppfølging og veiledning slik at man lettere skal få og beholde jobb eller utdanning.

I arbeidspraksis kan du prøve deg hos en arbeidsgiver i det ordinære arbeidsmarkedet. I enkelte tilfeller, kan du også få prøve deg på en av våre interne areaner.

For noen blir resultatet et comeback i arbeidslivet. For andre blir det kanskje et første møte.

En av kjerneverdiene i vår veiledning er Empowerment, som på norsk kan oversettes til myndiggjøring.

Femtrinnsmodellen

Vi jobber ut i fra Supported Employment prinsippet som innebærer å få frem ressurser, muligheter og ferdigheter hos den enkelte arbeidssøker. Femtrinnsmodellen er utviklet av European Union of Supported Employment (EUSE) gjennom EU-prosjektet.

1

Innledende kontakt og samarbeidsavtale

2

Yrkeskartlegging og karriereplanlegging

3

Å finne jobb

4

Samarbeid med arbeidsgivere

5

Opplæring og trening på og/eller utenom arbeidsplass

Sertifiseringer

Våre ansatte anvender og er sertifisert i kartleggingsverktøyet Vip24, som kart­legger verdier, interesser og personlige pre­feranser.

InFlow24

Våre ansatte anvender og er sertifisert i kartleggingsverktøyet Vip24, som kart­legger verdier, interesser og personlige pre­feranser.

ROS

Videre er våre ansatte sertifisert for og benytter kartleggingsverktøyet ROS. ROS er et kartleggingsverktøy for de som trenger en mer grunnleggende kartlegging i forhold til arbeidsevne.

NLP-Coaching

NLP/Coaching- sertifisert.

Evaluering

Har du vært kunde hos oss og ønsker og gi oss en evaluering på vårt arbeid?